นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2563

ช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2563 เพื่อรายงานผลการประเมินสถานการณ์ตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด และพิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19​ ที่ เทศบาลนครลำปาง ได้รับมอบหมายภารกิจ​จากศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดลำปาง ให้ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านค้าปลีก/ค้าส่งขนาดย่อม ร้านค้าปลีก/ค้าส่งชุมชน ตลาด และตลาดนัด ภายในเขตพื้นที่ โดยที่ผ่านมา คณะทำงานได้ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง แบ่งเป็นร้านค้าปลีก/ค้าส่ง 280 แห่ง และตลาด 13 แห่ง พบว่าผู้ประกอบการร้านค้า และผู้ที่ค้าขาย ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในส่วนของผู้ใช้บริการพบว่ามีประชาชนบางส่วนไม่มีการป้องกันตนเอง จึงขอความร่วมมือประชาชนให้ป้องกันตนเองตลอดเวลาขณะออกไปใช้บริการร้านค้าหรือตลาด

ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ยังได้เน้นย้ำเจ้าหน้าที่​กำกับดูแลกิจการและกิจกรรม ที่ได้รับการผ่อนปรนในระยะแรก ทั้งในส่วนของสวนสาธารณะ สถานที่ออกกำลังกาย แหล่งเรียนรู้​และกิจกรรมถนนคนเดิน ที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด หากพบว่าประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค จะต้องนำเสนอให้ทางศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดลำปาง พิจารณาเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป