นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ทั้ง 6 โรงเรียน ในสังกัด เทศบาลนครลำปาง

นางสาวอุษา สมคิด ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครลำปาง เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด เทศบาลนครลำปาง จำนวน 6 โรงเรียน เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2553 ชี้แจงแนวทางในการจัดการเรียนการสอนทางไกลทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล (18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมไปถึงการเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนปกติในโรงเรียน ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมหารือวางแผนการดำเนินการในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม โดยจะบริหารจัดการจัดการเรียนการสอน การสื่อสารทำความเข้าใจระหว่าง โรงเรียน ครู รวมถึงนักเรียนและผู้ปกครอง โดยคำนึงตามมาตรการถึงความปลอดภัยสูงสุดของทุกคน ให้นักเรียนทุกคนสามารถเข้าถึงการเรียนการสอนได้ แม้จะไม่สามารถไปโรงเรียนได้ ก็ให้ใช้สิ่งที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด ณ ห้องประชุมสำนักการศึกษา เทศบาลนครลำปาง เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 20 พฤษภาคม 2563