นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ โครงการเทศบาลใส่ใจ Happy Home Ward

ช่วงบ่ายของวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 นายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานในการประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ โครงการเทศบาลใส่ใจ Happy Home Ward พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการฯ จากที่ได้เริ่มทดลองเปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา พบว่า มีประชาชนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 123 ราย ได้รับการแจ้งเหตุ จำนวน 24 ราย ไปรับ-ส่ง จำนวน 20 ราย และอีก 4 ราย ให้คำแนะนำ ส่วนปัญหาที่พบ คือ รถที่ใช้ในการรับ-ส่งไม่เพียงพอ เนื่องจากมีการแจ้งเหตุพร้อมกันหลายราย บางรายมีความล่าช้าในการรับ-ส่ง และบางรายแจ้งเหตุให้ผู้อื่น ที่ไม่มีรายชื่ออยู่ในระบบ จึงได้ร่วมกันหาแนวทางในแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจแก่ผู้ที่ใช้งานต่อไป ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ เทศบาลนครลำปาง

โครงการเทศบาลใส่ใจ Happy Home Ward คือนโยบายการนำระบบเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ด้วยการเชื่อมสัญญาณโทรศัพท์ กับศูนย์ปฏิบัติการของเทศบาลนครลำปาง หรือระบบ Help Call Center ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ เพื่อให้บริการเชิงรุกแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงที่บ้าน ให้ได้รับบริการอย่างทั่วถึง และทันท่วงที และเพื่อยกระดับสุขภาวะผู้ป่วยเรื้อรังให้ครอบคลุมทั้ง 4 มิติ ได้แก่ มิติด้านสุขภาพ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านเทคโนโลยี