นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียนเชิญสื่อมวลชนทุกแขนง ร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

สภาเทศบาลนครลำปาง ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนทุกแขนง ร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เพื่อให้ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ พิจารณาญัตติที่ขอรับความเห็นต่อสภา และเรื่องอื่น ๆ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง