นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวสรรหาบุคคล

ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอิ่น เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

ด้วยเทศบาลนครลำปาง  มีความประสงค์จะรับโอนพนักงานเทศบาล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น  เพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักการช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับสูง) 
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้