เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

สัมมนาวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

นางชนูสี อินดาวงศ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดกิจกรรม “สัมมนาเชิงปฏิบัติการประจำเดือนของคณะกรรมการและคณะทำงานศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลนครลำปาง ครั้งที่ 8” เพื่อร่วมวางแผนการดำเนินงาน และแนวทางการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เทศบาลนครลำปางแบบบูรณาการ โดยมีนายสมภพ สุวรรณปัญญา นักวิชาพัฒนาชุมชนชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด นายดำริห์ สุวรรณสุระ และนางปุณิกา อภิรักษ์ไกรศรี ร่วมวิเคราะห์สถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ชุมชน จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แลกเปลี่ยนแนวทางวิธีการปฏิบัติของแผนฯ โดยมีตัวแทนคณะครูจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง ตัวแทนจากสถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง ตัวแทนชมรม To Be Number 1 รวมถึงตัวแทนคณะกรรมการชุมชน 43 ชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง ร่วมสัมมนา ในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมวอแก้วสามัคคี ศูนย์การเรียนรู้บ้านวอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง จัดโดยกองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครลำปาง

 

สัมมนาวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด