เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งเตือนสภาพอากาศ

13-15 กันยายน 2559 นี้ ขอให้ประชาชนชาวลำปางระมัดระวังภัยธรรมชาติ จากสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ที่อาจเกิดขึ้น