เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง

นายกิตติ  จิวะสันติการ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง เปิดประชุมสภา เทศบาลนครลำปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมเทศบาลนครลำปาง ในวันที่ 6 กันยายน 2559 เพื่อให้สภาเทศบาลนครลำปางได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และญัตติอื่นๆ โดยมี ดร.กิตติภูมิ  นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง และคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาลนครลำปางที่เกี่ยวข้องได้เสนอขอรับความเห็นชอบต่อสภาฯ ผลปรากฏว่า สภาเทศบาลนครลำปาง มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติฯ และให้ตราเป็นเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวนทั้งสิ้น 708,270,000 บาท

ประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง