เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมแนวทางการดำเนินงานเครือข่ายกลุ่มสตรีเทศบาลนครลำปาง

มื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา นางชนูสี อินดาวงศ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลำปางได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “การอบรมแนวทางการดำเนินงานเครือข่ายกลุ่มสตรีเทศบาลนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙” ณ อาคารมูลนิธิชัยพัฒนา ถนนจามเทวี ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ในการอบรมดังกล่าว 
นายสุนทร จางพลงาม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ แนวทางการดำเนินงานเครือข่ายกลุ่มสตรีเทศบาลนครลำปาง โดยมีสาระสำคัญคือ แนวทางการดำเนินงานของเครือข่ายสตรีฯ ควรต้องมีกำหนดการดำเนินกิจกรรมที่ชัดเจน ทั้งนี้ กิจกรรมต่างๆ ควรสอดคล้องกับมาตรฐานการส่งเสริมการพัฒนาสตรีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งมีมติต่างๆ ประกอบไปด้วย

- ด้านโครงสร้างการบริหารจัดการ
- ด้านการศึกษาการเรียนรู้
- ด้านสุขภาพอนามัย
- ด้านสังคมวัฒนธรรมประเพณี
- ด้านการจัดการทรัพยากร
- ด้านเศรษฐกิจ
โดยให้เครือข่ายสตรีฯ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการดำเนินงานตลอด ปี ๒๕๕๙ ส่วนกิจกรรมในภาคบ่าย วิทยากรจากฝ่ายสังคมสงเคราะห์ได้กำหนดคุณสมบัติสตรีที่จะเข้ารับการฝึกอบรมและการเข้าร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆ ต่อไป