นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวสรรหาบุคคล

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลนครลำปาง

                      เทศบาลนครลำปาง จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างของ เทศบาลฯ จำนวน 4 ตำแหน่ง 19 อัตรา โดยดำเนินการรับสมัครในระหว่างวันที่ 8-16 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น. และเวลา 13.30 -16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ (โปรดแต่งกายสุภาพ)   ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ ชั้น 4  อาคารสำนักการช่าง – กองคลัง (อาคาร 7)  สำนักงานเทศบาลนครลำปาง ตามประกาศแนบท้ายนี้ (เอกสารดาวน์โหลด)

                    ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรฯ จะต้องปฏิบัติตามแนวทางป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้

                     1.  สวมหน้ากากอนามัยในการมาสมัครงาน

                     2.  ล้างมือที่จุดล้างมือด้วยแอลกอฮอล์

                     3.  เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร 

                      ในวันที่มาสมัคร