เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดสัมมนานำเสนอผลงานกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลนครลำปาง

นางชนูสี อินดาวงศ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิด “การสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลนครลำปาง” เพื่อชี้แจงมอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ โดยมีกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลนครลำปาง จำนวน 12 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มศูนย์สาธิตการตลาดเทศบาลนครลำปาง กลุ่มศูนย์สาธิตการตลาดท่ามะโอ-ประตูป่อง กลุ่มอาชีพชุมชนแจ่งหัวริน กลุ่มอาชีพอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย กลุ่มอาชีพชุมชนบ้านหัวเวียง กลุ่มอาชีพชุมชนศรีชุม กลุ่มอาชีพสตรีชุมชนนาก่วมเหนือ กลุ่มอาชีพสตรีชุมชนหน้าค่าย กลุ่มเครือข่ายสตรีเทศบาลนครลำปาง กลุ่มอาชีพชุมชนสิงห์ชัย กลุ่มอาชีพชุมชนกาดกองต้าเหนือ และกลุ่มอาชีพชุมชนนาก่วมเหนือ เข้านำเสนอผลการดำเนินงานกลุ่มอาชีพการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริหาร จัดการกลุ่มอาชีพ ในวันพุธที่ 7 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมราชาวดี จัดโดยกองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครลำปาง

จัดสัมมนานำเสนอผลงานกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลนครลำปาง