นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

นายกเทศมนตรีนครลำปาง นำคณะผู้บริหาร มอบกระเช้าสุขภาพ สวัสดีปีใหม่ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงลำปาง

ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง นำคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลนครลำปาง เข้ามอบกระเช้าสุขภาพ สวัสดีปีใหม่ นายเกรียงศักดิ์ ผ่องโสภณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงลำปาง นายนพรัตน์ สนั่นพานิชกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง นายประภาส สุทธิธารณ์นฤภัย รักษาการอัยการจังหวัดลำปาง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2560 เพื่อขอรับศีลรับพร และธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม

นายกเทศมนตรีนครลำปาง นำคณะผู้บริหาร มอบกระเช้าสุขภาพ สวัสดีปีใหม่ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงลำปาง