นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมทางเข้าและขยายถนน ค.ส.ล. ถนนป่าขาม (หลังวิทยาลัยพยาบาล) ตั้งแต่ถนนป่าขามถึงถนนสนามบิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)