เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 2559

สภาเทศบาลนครลำปาง มีมติเสียงข้างมากอนุมัติญัตติเรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายการรถตักหน้าขุดหลังชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน งบประมาณ 3,300,000 บาท ของสำนักการช่างญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการโคมไฟถนน และโคมไฟฟ้า งบประมาณ 587,500 บาท ของสำนักการช่าง และญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการบูรณาการระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐานถนนบุญวาทย์ตั้งแต่บริเวณข่วงนครถึงแยกถนนช้างเผือก เป็นจำนวนเงิน 8,169,600 บาท ของสำนักการช่าง ในการประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 ในวันอังคารที่ 6 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง

ประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 2559