เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสร้างสังคมสีเขียวตามโครงการ LA21

นายพีระยศ  วิรัตน์เกษ รองปลัดเทศบาลนครลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสร้างสังคมสีเขียวตามโครงการ LA21 เพื่อเสริมสร้างกลไกการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามกระบวนการ LA21 ในพื้นที่เป้าหมาย ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ LA21 ระดับท้องถิ่น นำไปสู่การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน ท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ เทศบาลนครลำปาง

ประชุมขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสร้างสังคมสีเขียวตามโครงการ LA21