เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการก่อสร้างระบบเคเบิลใต้ดิน

เทศบาลนครลำปาง ได้รับการอนุมัติจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้ว เคเบิลใต้ดิน บริเวณถนนบุญวาทย์ เชิญชวนชาวลำปางนับหนึ่งโครงการก่อสร้างระบบเคเบิลใต้ดินร่วมกัน จัดพิธีลงนามบันทึกความข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 5 กันยายน นี้ ดร.กิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศมนตรีนครลำปาง กล่าวว่า นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างมากสำหรับชาวลำปาง  เนื่องจากเทศบาลนครลำปาง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งมีแผนที่จะร่วมกันดำเนินการตามโครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ระบบเคเบิลใต้ดิน บริเวณถนนบุญวาทย์ จังหวัดลำปาง ขณะนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้อนุมัติให้ดำเนินโครงการก่อสร้างงานนี้แล้ว เพื่อให้การก่อสร้างโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรจัดให้มีพิธีลงนามบันทึกความข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการดำเนินการโครงการก่อสร้างดังกล่าวร่วมกันระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นายปัญญา เล่าซู รองผู้ว่าการก่อสร้างและบริหารโครงการ กับ เทศบาลนครลำปาง โดย ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ในวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2559 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียม ลำปาง) จึงขอเชิญชวนชาวลำปาง และผู้สนใจร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมสนับสนับสนุนโครงการดังกล่าวให้สำเร็จลุล่วง ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และถือเป็นนับหนึ่งโครงการก่อสร้างระบบเคเบิลใต้ดินร่วมกัน ดร.กิตติภูมิ กล่าวว่า เทศบาลนครลำปาง และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจหลักในการบริหารจัดการสาธารณูปโภคพื้นฐาน เพื่อให้บริการแก่ประชาชนให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม และปลอดภัย ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่ และชุมชนน่าอยู่ จึงตกลงร่วมกันดำเนินงานโครงการบูรณาการระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน ถนนบุญวาทย์ ตั้งแต่บริเวณข่วงนคร ถึงแยกถนนช้างเผือก (โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นแบบเคเบิลใต้ดิน บริเวณถนนบุญวาทย์) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 ถึง 2561) เทศบาลนครลำปาง เพื่อเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระบบและยั่งยืน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน เป็นสำคัญ