เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณร่ายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 (วาระที่ 2 และวาระที่ 3) และญัตติอื่นๆ ในวันอังคารที่ 6 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง