เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานตัวผู้สูงอายุและคนพิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครลำปาง จะดำเนินการจัดกิจกรรมรับรายงานตัวและประชุมชี้แจงให้ความรู้เรื่อ งสิทธิทางกฎหมายแก่ผู้สูงอายุและคนพิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ทั้งรายเก่าและรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีผู้สูงอายุ จำนวน 9,302 คน และคนพิการ จำนวน 1,107 คน รวม 10,409 คน จึงขอเชิญชวนผู้สูงอายุและคนพิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ เข้ารายงานตัวและเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งนำบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านตัวจริงไปแสดงตน ในระหว่างวันที่ 19 – 30 กันยายน 2559 ตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครลำปาง โทร. 0-5423-7237 ต่อ 3107

รายงานตัวผู้สูงอายุและคนพิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ