นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

สัมมนาโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดเวทีสัมมนาเชิงวิชาการ “โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน” พร้อมทั้งได้แจ้งข่าวสารกิจกรรมของเทศบาลนครลำปาง อบรมซักซ้อมทำความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงานต่างๆ ในด้านการจัดทำแผนชุมชน ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานของชุมชน ประจำเดือนสิงหาคม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานสังกัดเทศบาลนครลำปาง และคณะกรรมการชุมชนจาก 43 ชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง ร่วมอบรมโดยพร้อมเพรียง และได้เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะของเทศบาลฯ ณ บ่อกลบขยะมูลฝอยเทศบาลฯ ในวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง

สัมมนาโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน