นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย

นางจันทร์สม  เสียงดี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ  นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิด “โครงการพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สำหรับเด็กปญมวัย” เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพความเป็นมืออาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้รับความรู้หรือประสบการณ์จาก การอบรม ตลอดจนเพื่อสร้างทักษะในการนำกระบวนการที่หลากหลายมาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก อ.พิรัฐ  พลภูมิรักษ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ อุทยานการเรียนรู้นครลำปาง (LK Park)

โครงการพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย