นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดโครงการพัฒนาอาชีพฯ หลักสูตรนาฬิกาประดิษฐ์

นางชนูสี อินดาวงศ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิด “โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนและกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลนครลำปาง” หลักสูตรนาฬิกาประดิษฐ์จากศิลปะการตกแต่งผ้าแบบ Applique เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะอาชีพอย่างมีคุณภาพ สร้างสรรค์รูปแบบ เทคนิคกระบวนการในแบบใหม่ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์สาธิตการตลาดเทศบาลนครลำปาง

จัดโครงการพัฒนาอาชีพฯ หลักสูตรนาฬิกาประดิษฐ์