นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

สัมมนาคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนสวัสดิการสังคม

นางชนูสี อินดาวงศ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนสวัสดิการ สังคม เทศบาลนครลำปาง ประจำปี 2559 ครั้งที่ 4 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้การบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน ตลอดจนเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนฯ ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ สหกรณ์เครดิตยูเนียนการเคหะนครลำปาง จ.ลำปาง

สัมมนาคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนสวัสดิการสังคม