เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1

สภาเทศบาลนครลำปาง มีมติเสียงข้างมาก อนุมัติญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาหารบ้านพัก โครงการปรับปรุงศาลพระภูมิเทศบาลนครลำปางและภูมิทัศน์โดยรอบ งบประมาณ 300,000 บาท ของสำนักปลัด เทศบาลนครลำปาง ในการประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ในวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง

ประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1