นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดประชุมโครงการศึกษาออกแบบฯ การขุดลอกแม่น้ำสายหลัก

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมกลุ่มย่อยระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2 “โครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดในการขุดลอกแม่น้ำสายหลักที่ลุ่มน้ำปิง ลุ่มน้ำวัง ลุ่มน้ำยม และลุ่มน้ำน่าน” เพื่อชี้แจงรายละเอียดและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ปรึกษาหารือ รับฟังข้อเสนอแนะ เพื่อพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนเพื่อพิจารณาแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนที่จะช่วยกันรักษาสภาพสิ่ง แวดล้อมริมน้ำคู่ควบกับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม โดยกรมเจ้าท่า ได้ดำเนินการว่าจ้างบริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด ดำเนินการศึกษาจัดทำแผนแม่บทและออกแบบรายละเอียดในการขุดลอกแม่น้ำสายหลัก ที่ลุ่มน้ำปิง ลุ่มน้ำวัง ลุ่มน้ำยม และลุ่มน้ำน่าน โดยมี น.ส.นันทา เจริญผล ผู้แทนจากกรมเจ้าท่า ให้การต้อนรับ ในวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง

เปิดประชุมโครงการศึกษาออกแบบฯ การขุดลอกแม่น้ำสายหลัก