นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

นำร่องพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์ปลาในชุมชนเจริญประเทศ

ดร.กิตติภูมิ  นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง กล่าวว่า การกำจัด ผักตบชวาในแม่น้ำวัง เป็นเรื่องที่เทศบาลนครลำปางไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยที่ผ่านมาเทศบาลนครลำปาง ได้ดำเนินการขุดลอกคูคลอง กำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ตามแผนงานของกระทรวงมหาดไทย โดยการกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำวัง ตั้งแต่ฝายยางแม่วังเฉลิมพระเกียรติ ถึงสะพานพิชัยพัฒนา สุดเขตเทศบาลนครลำปาง ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร โดยในช่วงแรกเทศบาลนครลำปางได้ดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 ถึงเดือนมีนาคม 2559 ซึ่งสามารถกำจัดผักตบชวาได้ประมาณ 34 ตัน จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 25 ตัน ในช่วงที่ 2 ได้ดำเนินการตั้งแต่เดือนเมษายน 2559 ถึงเดือนมิถุนายน 2559 สามารถกำจัดผักตบชวาได้ประมาณ 20 ตัน จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 30 ตัน และในช่วงที่ 3 ได้ดำเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2559 สามารถกำจัดผักตบชวาได้ประมาณ 180 ตัน จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 200 ตัน (ข้อมูลวันที่ 10 สิงหาคม) คาดว่า เมื่อครบกำหนดเวลาจะสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ สำหรับผักตบชวาที่นำขึ้นมาจากน้ำได้ สำนักการช่าง เทศบาลนครลำปาง กำจัดด้วยวิธีการนำไปทำปุ๋ยอินทรีย์ และใช้เป็นวัสดุคลุมดิน ปิดทับวัชพืชที่โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวฯ ของเทศบาลนครลำปาง เมื่อผักตบชวาย่อยสลาย จะกลายเป็นปุ๋ยบำรุงดินตามธรรมชาติ นอกจากนี้ ยังมีการดำเนินงานในรูปแบบประชารัฐ โดยการลงพื้นที่ขอความร่วมมือจากชุมชนที่อยู่ริมน้ำ ช่วยดูแลเรื่องขยะ และช่วยกำจัดผักตบชวาในลำน้ำวังที่เข้าร่วมโครงการนำร่อง พื้นที่อนุรักษ์พันธุ์ปลาที่ชุมชนเจริญประเทศ ถือเป็นกุศโลบายให้ชุมชนช่วยดูแลบำรุงรักษาแหล่งน้ำ ตั้งแต่สะพานพัฒนาภาคเหนือ ถึงสะพานแขวนท่าน้ำสิงห์ชัยต่อไป