นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดอบรมเยาวชนอาสาเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในชุมชน

นางชนูสี อินดาวงศ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เยาวชนอาสาเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในชุมชน” ตามโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในชุมชนปี 2559 เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในชุมชน มีความเป็นผู้นำ มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน พัฒนาท้องถิ่นที่อยู่อาศัย ตลอดจนเป็นพลังคนรุ่นใหม่ให้การพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติ โดยมีวิทยากรจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ให้เกียรติบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ในวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ อาคารมูลนิธิชัยพัฒนา เทศบาลนครลำปาง

จัดอบรมเยาวชนอาสาเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในชุมชน