นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดอบรมให้ความรู้แก่คนพิการและผู้เกี่ยวข้อง

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้แก่คนพิการและผู้เกี่ยวข้อง “โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มคนพิการและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559” โดยเทศบาลนครลำปาง ได้ให้ความสำคัญกับการดูแลผู้พิการ โดยมีแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น มีการส่งเสริมการจัดสวัสดิการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยมีวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้พิการและผู้ดูแล ในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ อุทยานการเรียนรู้นครลำปาง LK Park

 

จัดอบรมให้ความรู้แก่คนพิการและผู้เกี่ยวข้อง