นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ชุมชนศรีชุม ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เวทีชุมชน “โครงการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนต้นแบบตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ 2559” พร้อมทั้งมอบนโยบายโครงสร้างศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบ การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชน ระดับบุคคลและครอบครัวแก่ผู้เข้าร่วมฯ และได้มอบป้ายประกาศเกียรติคุณให้ชุมชนศรีชุมเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้น แบบ ด้านการพัฒนาชุมชนเมืองตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนศรีชุม จัดโดยกองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครลำปาง

ชุมชนศรีชุม ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง