นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวสรรหาบุคคล

ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอิ่น เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

ด้วยเทศบาลนครลำปางมีความประสงค์จะรับโอนพนักงานเทศบาล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) จำนวน 1 อัตรา 
รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบท้าย