นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

คณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณาร่างแผนการจัดการเลือกตั้ง และประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ตามร่างแผนการจัดการเลือกตั้ง ดังนี้

1 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง

8 – 12 กุมภาพันธ์ 2564 วันรับสมัครรับเลือกตั้ง

19 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัคร

2 มีนาคม 2564 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

12 มีนาคม 2564 วันสุดท้ายส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน

17 มีนาคม 2564 วันสุดท้ายเพิ่มชื่อ/ถอนชื่อ

21 – 27 มีนาคม 2564 แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

28 มีนาคม 2564 วันเลือกตั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม https://drive.google.com/file/d/1z0nmcnzHGq5pTMYKSNgEvqVvqgL_FuDb/view?fbclid=IwAR1w7FfSTahyt6iia0V3gHJrb0tq1My6U5HhIIFK6DDnWjwVtO2h7RCtWrw