นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกาศจากเทศบาล

ขยายเวลา การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ออกไปอีก 2 เดือน

กระทรวงมหาดไทย เห็นชอบให้ขยายเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 ออกไปอีก 2 เดือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนี้

1. การแจ้งประเมินภาษี ทางเทศบาลนครลำปางจะทำการแจ้งให้แล้วเสร็จภายในเดือน เมษายน พ.ศ. 2564

2. การชำระภาษี ผู้ชำระภาษีจะต้องชำระให้แล้วเสร็จภายในเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

3. วิธีการผ่อนชำระภาษี สำหรับผู้ที่มียอดชำระเกิน 3,000 บาท เท่านั้น (หากมียอดต่ำกว่า 3,000 บาท กรุณา ชำระเต็มจำนวน) แบ่งออกเป็น 3 งวด ดังนี้

- งวดที่ 1 จะต้องชำระ ภายในเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

- งวดที่ 2 จะต้องชำระ ภายในเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

- งวดที่ 3 จะต้องชำระ ภายในเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

4. กรณีชำระภาษีเกินกำหนดระยะเวลาชำระ ทางเทศบาลนครลำปาง จะมีหนังสือการแจ้งเตือนภาษีค้างชำระ ภายในเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

5. การแจ้งรายการภาษีค้างชำระให้กับสำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินภายในเดือน สิงหาคม พ.ศ.2564

สอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลนครลำปาง โทร. 054-237285 Facebook : งานภาษีเทศบาลนครลำปาง E-mail : taxlocal2@gmail.com