นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกาศจากเทศบาล

เชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปาง ชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี พ.ศ. 2564 ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด

เทศบาลนครลำปาง ขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปาง ชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี พ.ศ. 2564 ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ดังนี้

1. ภาษีป้าย

สำหรับท่านที่ประกอบการค้า และมีป้ายติดตั้งอยู่หน้าร้าน หรือบริเวณสถานประกอบกิจการ หรือติดตั้งป้ายเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าหรือกิจการ ภายในเขตเทศบาลนครลำปาง เจ้าของป้ายมีหน้าที่ต้องมายื่นแบบแสดงรายการป้ายและชำระภาษีป้าย ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564

บทกำหนดโทษ

เจ้าของป้ายที่ไม่ยื่นแบบแสดงรายการป้ายภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ต้องเสียเงินเพิ่ม ร้อยละ 10 ของจำนวนเงินค่าภาษีป้าย

2. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เริ่มจัดเก็บตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 โดยยกเลิกภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่ เปลี่ยนเป็นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

การจัดเก็บค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เก็บจากเจ้าของทรัพย์สินที่มีการใช้ประโยชน์จาก ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ตนเป็นเจ้าของในเขตเทศบาลนครลำปาง และ ปี พ.ศ. 2564 ให้เจ้าของทรัพย์สินที่ได้รับหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ติดต่อชำระเงินภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564

บทกำหนดโทษ

เจ้าของทรัพย์สินที่ไม่ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ท่านต้องเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ร้อยละ 1 ต่อเดือน ของจำนวนค่าภาษี

ช่องทางการชำระภาษี 3 ช่องทาง ดังนี้

1. เคาน์เตอร์บริการรับชำระภาษี งานจัดเก็บภาษี ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง ชั้น 1 อาคารสำนักการช่าง – กองคลัง เทศบาลนครลำปาง โทร. 054-237237 ต่อ 7102

2. ทางไปรษณีย์โดยส่งธนาณัติ สั่งจ่ายในนาม “หัวหน้างานจัดเก็บภาษี กองคลัง เทศบาลนครลำปาง”

3. ชำระผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาลำปาง ชื่อบัญชี “เทศบาลนครลำปางเพื่อการรับชำระภาษี” เลขที่บัญชี 503-1-02412-7

 

ติดตามข่าวสารเรื่องภาษีท้องถิ่น ได้ที่ facebook : ภาษีเทศบาลนครลำปาง