เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกาศจากเทศบาล

คุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

วันที่ 8 - 12 กุมภาพันธ์ 2564 กำหนดให้เป็นวันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยผู้ที่ต้องการสมัครจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- ผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่น มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง

- ผู้สมัครนายกเทศมนตรี มีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง และต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา

- มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด

- มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง

- คุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้ง เทศบาลนครลำปาง

- นายกเทศมนตรี 10,000 บาท

- สมาชิกสภาเทศบาล 5,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม https://drive.google.com/.../1-i6w65m7D5UtzvW1Jj3.../view...