นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกาศจากเทศบาล

เลือกตั้งเทศบาล 28 มี.ค. 2564 เวลา 08.00 – 17.00 น.

รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ

- บัตรนายกเทศมนตรี กากบาทเลือกได้ 1 คน

- บัตรสมาชิกสภาเทศบาล กากบาทเลือกได้ไม่เกิน 6 คน

...เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส...