นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกาศจากเทศบาล

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครลำปาง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง และนายกเทศมนตรีนครลำปาง

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครลำปาง

เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง และนายกเทศมนตรีนครลำปาง

ด้วยคณะรัฐมตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาล และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และข้อ 7 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 โดยความห็นชอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง จึงประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง และนายกเทศมนตรีนครลำปาง ดังต่อไปนี้

1. วันเลือกตั้ง วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564

2. ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.

3. สถานที่รับสมัคร บริเวณอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครลำปาง ถนนท่าคราวน้อย ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครลำปาง ฉบับเต็ม https://drive.google.com/.../1TJUQO5sVnaOgvFCPyqY.../view...