นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดอบรมคณะกรรมการชุมชนสิงห์ชัยและชุมชนสุขสวัสดิ์ชุดใหม่

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งชุมชนและสรรหาคณะกรรมการชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 หลังจากที่เทศบาลนครลำปางได้ดำเนินการสรรหาคณะกรรมการชุมชนสิงห์ชัยและชุมชน สุขสวัสดิ์ชุดใหม่ เพื่ออบรมชี้แจงนโยบายการบริหารงานของเทศบาลฯ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน แนวทางการปฏิบัติงานร่วมกับเทศบาลฯ ตลอดจนอบรมบทบาทหน้าที่ของประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชน ตามระเบียบว่าด้วยการจัดตั้งชุมชนและการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนในเขต เทศบาลนครลำปาง พ.ศ.2556 ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ จัดโดยกองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครลำปาง

จัดอบรมคณะกรรมการชุมชนสิงห์ชัยและชุมชนสุขสวัสดิ์ชุดใหม่