เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกาศจากเทศบาล

เทศบาลนครลำปาง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง

นายชาตรี สุขารมย์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครลำปาง ประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง และนายกเทศมนตรีนครลำปางขึ้น เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคาร 7 สำนักการช่าง - กองคลัง สำนักงานทศบาลนครลำปาง ถนนฉัตรไชย ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เบอร์โทรศัพท์ 054-237237 ต่อ 7281, 7104, 7283 โทรสาร 054-2372821

ทั้งนี้ ภายใต้พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562