นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกาศจากเทศบาล

ตรวจสอบความพร้อมก่อนการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง และนายกเทศมนตรีนครลำปาง

เทศบาลนครลำปาง รับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง และนายกเทศมนตรีนครลำปาง ระหว่างวันที่ 8 -12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ บริเวณอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครลำปาง

เอกสารที่ต้องเตรียม มีดังนี้

- สำเนาทะเบียนบ้าน

- สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน

- ใบรับรองแพทย์

- หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นเวลาติดต่อกัน 3 ปี ที่สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัคร

- หลักฐานอื่น ๆ เช่น เอกสารการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล เอกสารการลาออกจากราชการ(กรณีเป็นข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานรัฐ) หลักฐานการศึกษาหรือหลักฐานรับรองว่าเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกรัฐสภา

ดาวน์โหลดใบสมัครรับเลือกตั้ง คลิก https://drive.google.com/.../1cxB1vBx_6...

...เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส...