นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกาศจากเทศบาล

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครลำปาง

เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง และนายกเทศมนตรีนครลำปาง

ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครลำปาง โดยความห็นชอบของผู้อำนวการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปางและนายกเทศมนตรีนครลำปาง ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 กำหนดระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 และวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 และระเบียบคณะกรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 19 กำหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอำนาจในการประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งในเรื่องจำนวนของประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งที่ผู้สมัครจัดทำได้ หลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศ และสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง เพื่อให้ผู้สมัครปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งได้อย่างเท่าเทียมกัน

อ่านเพิ่มเติม https://drive.google.com/.../1optdDeoiNRo1IkHMg3Z.../view...