นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกาศจากเทศบาล

ผลการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง และนายกเทศมนตรีนครลำปาง อย่างไม่เป็นทางการ

1. ผู้สมัครรับลือกตั้ง นายกเทศมนตรี จำนวน 5 คน

2. ผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล

- เขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวน 30 คน

- เขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 30 คน

- เขตเลือกตั้งที่ 3 จำนวน 30 คน

- เขตเลือกตั้งที่ 4 จำนวน 30 คน

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564)