นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกาศจากเทศบาล

การหาเสียงเลือกตั้งเทศบาลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

หาเสียงด้วยเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย ยูทูป แอปพลิเคชัน อีเมล์ เอสเอ็มเอส หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ต้องแจ้งให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบ ก่อนดำเนินการหาเสียง

...เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส...