นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกาศจากเทศบาล

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2564

เทศบาลนครลำปาง ขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปาง ชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี 2564 ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ดังนี้

1. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เริ่มจัดเก็บตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 โดยยกเลิกภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่ เปลี่ยนเป็นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

การจัดเก็บค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เก็บจากเจ้าของทรัพย์สินที่มีการใช้ประโยชน์จาก ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ที่ตนเป็นเจ้าของในเขตเทศบาลนครลำปาง และ ปี พ.ศ. 2564 ให้เจ้าของทรัพย์สินที่ได้รับหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ติดต่อชำระเงินภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564

บทกำหนดโทษ

เจ้าของทรัพย์สินที่ไม่ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ท่านต้องเสียเบี้ยปรับ และเงินเพิ่ม ร้อยละ 1 ต่อเดือน ของจำนวนค่าภาษี

2. ภาษีป้าย

สำหรับท่านที่ประกอบการค้า และมีป้ายติดตั้งอยู่หน้าร้าน หรือบริเวณสถานประกอบกิจการ หรือติดตั้งป้ายเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าหรือกิจการ ภายในเขตเทศบาลนครลำปาง เจ้าของป้ายมีหน้าที่ต้องมายื่นแบบแสดงรายการป้ายและชำระภาษีป้าย ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564

บทกำหนดโทษ

เจ้าของป้ายที่ไม่ยื่นแบบแสดงรายการป้าย ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ต้องเสีย เงินเพิ่ม ร้อยละ 10 ของจำนวนเงินค่าภาษีป้าย

ช่องทางการชำระภาษี 3 ช่องทาง ดังนี้

1. เคาน์เตอร์บริการรับชำระภาษี งานจัดเก็บภาษี ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง ชั้น 1 อาคารสำนักการช่าง – กองคลัง เทศบาลนครลำปาง โทร. 054-237237 ต่อ 7102

2. ทางไปรษณีย์โดยส่งธนาณัติ สั่งจ่ายในนาม “หัวหน้างานจัดเก็บภาษี กองคลัง เทศบาลนครลำปาง”

3. ชำระผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาลำปาง ชื่อบัญชี “เทศบาลนครลำปางเพื่อการรับชำระภาษี” เลขที่บัญชี 503-1-02412-7

...ท้องถิ่นดี ภาษีช่วย ท้องถิ่นสวย ภาษีสร้าง...