นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกาศจากเทศบาล

ประกาศบัญชีรายชื่อ ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครลำปาง

หมายเลข 1 นายณรงค์ พินธิสืบ

หมายเลข 2 นายนิมิตร จิวะสันติการ

หมายเลข 3 นายอภิชัย สัชฌะไชย

หมายเลข 4 นายกิตติภูมิ นามวงค์

หมายเลข 5 นายปุณณสิน มณีนันทน์

ไฟล์บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครลำปาง คลิก : https://drive.google.com/.../1IIxqtLU.../view...

*************************************************

เทศบาลนครลำปาง ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลนครลำปาง พร้อมใจไปเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่อ

เข้าคูหา กา 2 ใบ

นายกเทศมนตรี เลือกได้หนึ่งคน

สมาชิกสภาเทศบาล เลือกได้ไม่เกินหกคน

...เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส...