นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกาศจากเทศบาล

ประกาศบัญชีรายชื่อ ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 1

หมายเลข 1 นายสุรชัย ประนมศรี

หมายเลข 2 นายทรงพล แสงจันทร์

หมายเลข 3 นายมนัสชัย ประสาท

หมายเลข 4 นางพิชญาภา เพ็ญไชยา

หมายเลข 5 นางจุรีย์ลักษณ์ ขันอาษา

หมายเลข 6 นายครรศร สว่างศรี

หมายเลข 7 นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์

หมายเลข 8 นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ

หมายเลข 9 นายวันชนะ สุวรรณเนตร

หมายเลข 10 นายสุพจน์ มูลบ้านดง

หมายเลข 11 นางอำไพ วงศ์ใจ

หมายเลข 12 นายวัฒนา วานิชสุขสมบัติ

หมายเลข 13 นางจินดารัตน์ จำปาทอง

หมายเลข 14 นายฐาณกร กิ่งจันทราสิน

หมายเลข 15 ว่าที่ ร.ต.นิมิตร บุญยู่ฮง

หมายเลข 16 นายชลิตร์ คุณวุฒิ

หมายเลข 17 นางสาวรจน์ระพี ตรีธรรมพินิจ

หมายเลข 18 นางสาวพิมล ยุววิทยากุล

หมายเลข 19 นายสุบิน ชุ่มตา

หมายเลข 20 นายนวพัฒน์ ไหวมาเจริญ

หมายเลข 21 นายมนัส เต็งมณีวรรณ

หมายเลข 22 นายจิรพงษ์ ทาสิทธิ์

หมายเลข 23 นายมนตรี ตันบุตร

หมายเลข 24 นายพิทักษ์ แสนชมภู

หมายเลข 25 นายธเนศ สายฤทธิ์

หมายเลข 26 นายนริศ แสงบุญเรือง

หมายเลข 27 นายสงกรานต์ โยปินตา

หมายเลข 28 นายวรุตม์ แหลมคม

หมายเลข 29 นางสาวพิณทิพย์ มูลจันทร์

หมายเลข 30 นายจิรพงษ์ พรสว่างวัฒน์

ไฟล์บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 1 คลิก : https://drive.google.com/.../1QxyFmN.../view...

*************************************************

เทศบาลนครลำปาง ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลนครลำปาง พร้อมใจไปเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่อ

เข้าคูหา กา 2 ใบ

นายกเทศมนตรี เลือกได้หนึ่งคน

สมาชิกสภาเทศบาล เลือกได้ไม่เกินหกคน

...เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส...