นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกาศจากเทศบาล

ประกาศบัญชีรายชื่อ ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 2

หมายเลข 1 นายนิรันต์ มารุจิวัฒน์

หมายเลข 2 นายวีระชาติ สุคนธเสนี

หมายเลข 3 นางสาวดวงดาว มณีเนตร

หมายเลข 4 นายศุภมิตร มาลัยทอง

หมายเลข 5 นายสุชาติ ใจคำ

หมายเลข 6 นายสาตรา โสภณรัตนากร

หมายเลข 7 นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์

หมายเลข 8 ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี

หมายเลข 9 นายนพดล ผดุงพงษ์

หมายเลข 10 นางรัญจวน คำพิชัย

หมายเลข 11 นายสุพล พัฒนานุกูล

หมายเลข 12 นางสาวอารยา เรืองสิร์กุล

หมายเลข 13 นายศุภณกร ทิมมาศย์

หมายเลข 14 นายวรรษิษฐ์ ทองภักดี

หมายเลข 15 นางธมลวรรณ จินากุล

หมายเลข 16 นางสาวกัญญาณัฐ ตั้งกิตติภัทรพร

หมายเลข 17 นายกฤตภาส เสมอพิทักษ์

หมายเลข 18 นางปภาสิริ เดชเดชะสุนันท์

หมายเลข 19 นายจาตุรงค์ พรหมศร

หมายเลข 20 นายสันติ เขียวอุไร

หมายเลข 21 นางรัชดาภรณ์ ชุ่มธิ

หมายเลข 22 นายมนู พวงกุลอุทัย

หมายเลข 23 นายนิคม แสนชมภู

หมายเลข 24 นายเผ่าชัย เทพยศ

หมายเลข 25 นางสาวมทีรา สัทธาธิก

หมายเลข 26 นายภัทร โลหิตกาญจน์

หมายเลข 27 นางสาวภิฌษา สัธสิณธราทร

หมายเลข 28 นายมาโนช เพ็ชรสุริยา

หมายเลข 29 นางสาวชลัยรัตน์ ครามณีนันท์

หมายเลข 30 นายธนภณ แสงวิจิตร

ไฟล์บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 2 คลิก : https://drive.google.com/.../1JGXhBW.../view...

*************************************************

เทศบาลนครลำปาง ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลนครลำปาง พร้อมใจไปเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่อ

เข้าคูหา กา 2 ใบ

นายกเทศมนตรี เลือกได้หนึ่งคน

สมาชิกสภาเทศบาล เลือกได้ไม่เกินหกคน

...เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส...