นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกาศจากเทศบาล

ประกาศบัญชีรายชื่อ ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 3

หมายเลข 1 นางสาวสรวงสุฎา โพธิ์แก้ว

หมายเลข 2 นางกฤติกา จำนงค์ไทย

หมายเลข 3 นางจุรีย์ ยิ้มอ่อน

หมายเลข 4 นายธนพล แก้วสมพงษ์

หมายเลข 5 นายกายสิทธิ์ สายประเสริฐ

หมายเลข 6 นายวุฒิพงค์ จิตราทร

หมายเลข 7 นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์

หมายเลข 8 นายจรูญ เติงจันต๊ะ

หมายเลข 9 นายวิบูลย์ ฐานิสรากูล

หมายเลข 10 นายบุญทรง ชุ่มแสง

หมายเลข 11 นายเสริมเกียรติ ชูวัฒนกูล

หมายเลข 12 นางสาวพัชรี ลออเลิศลักขณา

หมายเลข 13 นางสาวอัยรดา สัชฌะไชย

หมายเลข 14 นายธีริทธิ์ ตรีธรรมพินิจ

หมายเลข 15 นายนิมิตร เดียวสมคิด

หมายเลข 16 นายสง่า เจียรรัตนสวัสดิ์

หมายเลข 17 นายณัฐชัย ลักษมีเลิศ

หมายเลข 18 นายปัณธวัฒน์ ทวีพรจิรภาคย์

หมายเลข 19 นายประเสริฐ แพงพิบูลย์

หมายเลข 20 นายเฉลิมศักดิ์ ทรายสมุทร์

หมายเลข 21 นางวลีย์รัตน์ วิภาศรีนิมิต ไลนส์

หมายเลข 22 นายสมเกียรติ เครือนวล

หมายเลข 23 นายบุญแถม โยธา

หมายเลข 24 นายอัศวิน รัตนคำฟู

หมายเลข 25 นายสุทธิวัธน์ เชี่ยววานิช

หมายเลข 26 นายสรรค์ชัย มะโนเพรียว

หมายเลข 27 นายเทวรัณย์ หรรษ์หิรัญ

หมายเลข 28 นางอำไพ วิญญาภาพ

หมายเลข 29 นายนฤทธิ์ วิโรจน์ศศิธร

หมายเลข 30 นางอัจฉรา ไกรเมฆ

ไฟล์บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 3 คลิก : https://drive.google.com/.../17K.../view...

*************************************************

เทศบาลนครลำปาง ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลนครลำปาง พร้อมใจไปเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่อ

เข้าคูหา กา 2 ใบ

นายกเทศมนตรี เลือกได้หนึ่งคน

สมาชิกสภาเทศบาล เลือกได้ไม่เกินหกคน

...เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส...