นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกาศจากเทศบาล

ประกาศบัญชีรายชื่อ ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4

หมายเลข 1 นางปราณี บุญรัตน์

หมายเลข 2 นางสาวสมพร บุญมี

หมายเลข 3 นายสุรสิทธิ์ เอี่ยมละออ

หมายเลข 4 นายชิงชัย เสมาทอง

หมายเลข 5 นายสุวรรณ์ บุญประสพ

หมายเลข 6 นายศุภกิจ มาลัยทอง

หมายเลข 7 นายสามารถ พุทธา

หมายเลข 8 นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล

หมายเลข 9 นายอนุสรณ์ สินธุเขียว

หมายเลข 10 นายนนทวัชร์ แสงเจริญ

หมายเลข 11 นายเศรษฐวุฒิ จิวะสันติการ

หมายเลข 12 จ่าอากาศโทเภสัชกรหญิงวริญญา แสงเจริญ

หมายเลข 13 นายธีรพงษ์ นิลรัตน์ ณ อยุธยา

หมายเลข 14 ส.อ.ถนอม สายปัญญาใย

หมายเลข 15 นางจินดา เผือกใจแผ้ว

หมายเลข 16 นายจารึก ชูวิเชียร

หมายเลข 17 นางพรพิมล โอลเซ่น

หมายเลข 18 นายนิสิต อุณหเลขจิตร

หมายเลข 19 นายณัฐกิตติ์ บรรจงจิตต์

หมายเลข 20 นายเกษม ปัญญาทอง

หมายเลข 21 นางสาวพิชญาพร พิชญวิวัฒน์

หมายเลข 22 นางสาวขัตติยา สำเภาทอง

หมายเลข 23 ร.อ.วิเชียร มานันท์

หมายเลข 24 นายสุคนธ์ อินเตชะ

หมายเลข 25 นายอัมรินทร์ เด่นไชยรัตน์

หมายเลข 26 นายไตรเวชย์ ฉัตรแดง

หมายเลข 27 นายชาติชาย ตัณฑ์อำไพ

หมายเลข 28 นายจักรพงศ์ ตรุวรรณพันธ์

หมายเลข 29 นายศุภัช ไชยานนท์

หมายเลข 30 นางสาวพิมพา ดวงประภา

ไฟล์บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 คลิก : https://drive.google.com/.../15Mlp9m9vxxJ2qzDOq6k.../view...

*************************************************

เทศบาลนครลำปาง ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลนครลำปาง พร้อมใจไปเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่อ

เข้าคูหา กา 2 ใบ

นายกเทศมนตรี เลือกได้หนึ่งคน

สมาชิกสภาเทศบาล เลือกได้ไม่เกินหกคน

...เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส...