นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกาศจากเทศบาล

การเลือกตั้งที่ไม่สุจริต ส่งผลเสียต่อท้องถิ่นอย่างไร

ทำลายการปกครองระบอบประชาธิปไตย

ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณ

ได้ผู้แทนที่มุ่งเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน มากกว่ามุ่งพัฒนาท้องถิ่น

ประชาชนและท้องถิ่นจะไม่ได้รับการดูแลแก้ไขปัญหา และพัฒนาอย่างแท้จริง

*************************************************

เทศบาลนครลำปาง ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลนครลำปาง พร้อมใจไปเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่อ

เข้าคูหา กา 2 ใบ

นายกเทศมนตรี เลือกได้หนึ่งคน

สมาชิกสภาเทศบาล เลือกได้ไม่เกินหกคน

...เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส...