นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกาศจากเทศบาล

หน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง และนายกเทศมนตรีนครลำปาง

แบ่งเป็น 4 เขต ดังนี้

- เขตเลือกตั้งที่ 1 ตำบลเวียงเหนือ และตำบลบ่อแฮ้ว

- เขตเลือกตั้งที่ 2 ตำบลหัวเวียง ตำบลสวนดอก ตำบลพิชัย(บางส่วน) และตำบลพระบาท(บางส่วน)

- เขตเลือกตั้งที่ 3 ตำบลสบตุ๋ย

- เขตเลือกตั้งที่ 4 ตำบลพระบาท และตำบลชมพู

ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น คลิก https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/

 

เทศบาลนครลำปาง ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลนครลำปาง พร้อมใจไปเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 8.00 - 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่อ

เข้าคูหา กา 2 ใบ

นายกเทศมนตรี เลือกได้หนึ่งคน

สมาชิกสภาเทศบาล เลือกได้ไม่เกินหกคน

...เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส...