นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกาศจากเทศบาล

กำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินโครงการ “คนไทยไร้ E-Waste” โดยมีวัตถุประสงค์ คือ

1. สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ประเภทซากโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ต่อพ่วง

2. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนถึงความเป็นอันตรายของขยะอิเล็กทรอนิกส์

3. สร้างความตระหนักถึงปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

เทศบาลนครลำปาง จึงขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัด หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปาง รวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ประเภทซากโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยนำส่งได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครลำปาง ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2564 เพื่อรวบรวมส่งให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง นำไปกำจัดอย่างถูกต้อง ต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครลำปาง โทร. 062-9184285 Line ID : cleanliness_lp